لعنتی بر روی دریاچه یک زامبی غرق شده فیلم های جدید خارجی سکسی مرده که ظاهر شد

Views: 1381
او آمد تا دریاچه را شنا کند و وقتی شنا کرد ، دید که چیزی یا شخصی در آب نزدیک می شود ، لباسی را در مورد شلوار خود لعنتی نداد و اجازه داد دست هایمان فیلم های جدید خارجی سکسی را با سرعت بالا به ساحل بکشیم. او شنا کرد و خزید ، چرخید و پشت سر او یک زن غرق در مرده ایستاد که در دنیای دیگر راحتی پیدا نکرد. قبل از مرگ وی ، داماد او را در عروسی ترک کرد و او هنوز هم باکره است.