روانشناختی واقعی خواهر را کنترل می کند و در عکس سکسی خارجی لوتی حالت غیاب پدر و مادر ، قفل می شود

Views: 2386
او موفق شد با مادر بزرگ خود از مادر یک مشروبات الکلی ، نه یک خانواده ، بلکه به نوعی شیطنت جهنم زندگی کند و به همراه مادر بزرگ خود زندگی کند. یکی از بستگان معلوم شد که این ظالم است و او را ممنوع کرده است که وقتی داخل خانه نبود ، خانه خود را ترک کند. با احمق بودن ، وی یک بار با حضور صاحب این آدرس ، غریبه ای را که خود را به عنوان شاهد تصادف معرفی کرده عکس سکسی خارجی لوتی بود ، معرفی کرد. به همین دلیل ، حرامزاده چیز بیچاره را بی رحمانه مجازات کرد.