روی پاتوژن جلو قرار گرفت و توجه سایت سکسیخارجی مطلوبی را به دست آورد.

Views: 1893
گروه جنسیت, انجمن نوجوان
ترانس سایت سکسیخارجی
من آن را در یک موسسه بسته خریداری کردم ، نام آن ابراز نمی شود ، یک چیز دست و پا گیر ، یک پاتوژن اسپری است. من آن را در اولین مشتری سالن که در آن کار می کرد آزمایش کردم و معلوم شد جادویی است. به نظر می رسید که قهرمان تعویض شده است ، در ابتدا جدی و غم انگیز سایت سکسیخارجی بود ، اما به محض لگد زدن در صبح گرم ، پس از چند ثانیه عقب پرید ، و چشمانش شروع به بازی کرد و فوراً عجیب به او گفت.