بدنساز دارای کلیتوریس است که دارای لب است سوپر خارجی سکس و افراد عضله متورم هستند

Views: 2193
یک زن مقتدر ، مانند یک مخزن زره پوش با مشاعره متورم و شکم ، لباس جنگی خود را به نام فدیا نشان می دهد. با یک ضربه ، او می تواند برای هر مردی دیک بشکند ، یا تخم مرغ را در حالت سوپر خارجی سکس هیجان زده خرد کند. زره پوش او لب های عضلانی است ، او را از لب های مرد محافظت کنید ، مانند یک دروازه استیل که به زبان های اضافی به او اجازه نمی دهد.