او کوفته پشت را باز کرد و مقعد را برای سکس خارجی جذاب عضو با شکوه برادرش مقعد تنگ سوراخ کرد

Views: 59677
پسر عموی عاشق برادرش بود ، گرچه سکس خارجی جذاب می دانست چنین عشقی ممنوع است ، اما افسوس که او نمی توانست خودش را یاری کند. یک روز ، او به خانه آنها آمد ، و پدر و مادر وجود نداشت ، و او یک فرصت فکر کرد ، با شروع فتنه هایش با او. پسر در ابتدا او را نفهمید و او را برای سوراخ درک نکرد ، اما وقتی یک لکه بینی طاس بین پاهایش را دید ، خروس او روی مغز او کوبید و از او خواست که در این باره فکر کند. مغز به سرعت واکنش نشان داد و دستور عمل داد و برای اینكه باكره را بر آن پاره نكند ، تصمیم گرفته شد كه در یك نقطه تنگ پاره شود.