Treshak کون گنده خارجی در الاغ به طوری که یک دست روی شانه به طرز جسورانه ای به هر دو گیر افتاده می چسبد

Views: 2300
دهقان نقطه ای مانند قوطی دارد کون گنده خارجی ، اگر دست او روی شانه بروید می توانید والیبال را در آنجا پنهان کنید. هویشکو کوچک ، همکار فقیر را خرد کرد و به سمت بیرون بیضه صعود کرد ، اگر تنها او را لمس نکند ، به همین دلیل بسیار ترسیده بود. اما او یک انسان فراموشی موذی است که در تلاش است تا عمیق تر و عمیق تر به سمت داخل حرکت کند تا بازوی خود را در آرنج خم کند تا روده دراز شود و به یک کیسه تبدیل شود.