خیلی چیز بیرحمانه ، استاد با مشت و پای خود فیلمهای سینمایی سکسی خارجی را بیدمشک می دهد

Views: 1655
نوعی هیولا ، نه استاد ، و چنان برده ای را کتک زد ، گویی که خودش این را دوست ندارد ، اما این معیار را باید در همه چیز نگه داشت. رفیق فقیر مشبکهای محکم خود را با مشت خود می زند و آنقدر سخت است که مرتباً رنگ های تیره را تغییر فیلمهای سینمایی سکسی خارجی می دهد. در خاتمه ، من او را با یک خلال از پای او پر کردم ، او خودش را برای خودش توصیف کرد و برای این کار نیز لیول دریافت کرد.