سر این عضو بین دندانها بسته شده سکس خارجی توپ بود و توسط مستاجر دختران مسن مکیده شد

Views: 2962
مرد بی خانمان مو در ایستگاه اتوبوس سوار شد و دختر جوانی را با آب نبات سوار شد ، با او در اتومبیل قدیمی سوار شد و او به سمت او نشست. او او را به بیابان سوار سکس خارجی توپ کرد و در آنجا او را رها کرد و سعی کرد دهانی به او بدهد ، اما او دهانش را با دندان هایش گاز گرفت و شروع به اذیت کردن او کرد. مرد ایستاد و از ترس از خانه خود ایستاد ، اما پس از چند ثانیه او را از نیش رها کرد و زبانش را لیسید و لبخند زد.