اسفنج های مرطوب کاملاً جدید سکس کردن خارجی ها و جدید برای ورود به جامعه دختران آزمایش می شوند

Views: 1090
مکروشچلکی از خوابگاه به خانه خصوصی جامعه دختران که توسط یک فرد مجرد اداره می شد ، پرسید ، تحت کنترل وی ده خانه وجود داشت که وی اجاره داده است. برای این کار ، او سعی کرد تا نه پول بلکه به نوعی به معنای واقعی کلمه کلمه را به اتهام بکشد ، روزانه به خانه های دربار خود سکس کردن خارجی ها می پرداخت و به مدت ده دقیقه تنهایی یکی از اهالی روستا را انتخاب می کرد.