رئیس بلافاصله پس از پایان کار خروس در دهانش ، سوپر خارجی بکن کارآموز جدید را دوست داشت.

Views: 1882
کارورز قرمزخوار برای مصاحبه با رئیس آمده بود سوپر خارجی بکن و قصد روشنی برای دستیابی به این مقام با هر وسیله ای نشان داد. او در زیر دامن بدون شورت به پایان رسید ، که به رئیس احمق اجازه می داد زبانش را گیج و بلع کند ، سپس دهانش را باز کرد و شروع به کار در گلوی خود کرد ، میل جنسی خود را با بزاق مکید ، وقتی او با سرطان بر روی میز صعود کرد ، بلافاصله در فرم پذیرش برای این مکان امضا شده است.