او خواهر سینمایی خارجی سکسی خارج از مو را با مو گرفت و از طریق الاغ او را به شکم او منفجر کرد

Views: 1603
خانم جوان با برادر بزرگتر خود لگد زد و نارضایتی خود را ابراز کرد ، مانند اینکه او پدر و مادر او نبودند و بنابراین حق نداشتند به او نشان دهند. این سخنان چنان برای بچه عصبانی شد که او از کلافها پیاده شد و با نیت خوب برای خودش روی کرال تند زد. او با دو حرکت دست خود همه لباسهایش را پاره کرد و مانند یک گراز شیطانی زیر او خرد کرد. موهای خود را گرفت و آنرا خم کرد و از زیر سینمایی خارجی سکسی آن را از زیر نقطه به شکم خود با چیز لعنتی خودش منفجر کرد.