در دوره های خانواده درمانی ، یک مربی یک میزگرد را در جدول خود قرار می زیباترین سکس خارجی داد

Views: 3172
این زوج شروع به شرکت در دوره هایی کردند که به آنها کمک می کند تا ترس از عموم مردم را پشت سر بگذارند یا زیباترین سکس خارجی فقط با چراغ های روشن عشق بورزند. با این حال ، همه چیز درست همانطور که امیدوار بودند پیش نرفت. آنها توسط استاد در اولین درس ساخته شدند تا از تحقیر عمومی عبور کنند. در مقابل تمام کلاس ، آنها برای غلبه بر ترسهایشان مجبور بودند یکدیگر را وسوسه کنند.