دندانهایش را محکم گرفت و درد را در الاغ که در کناره روی نیمکت کسکس خارجی خوابیده بود ، سوراخ کرد

Views: 93072
گروه جنسیت, انجمن نوجوان
آنال تازه ویدئوها جاسوس کسکس خارجی
برای اولین بار ، با نفوذ به داخل مقعد ، بالاترین ، نقص دردناک در زندگی خود را احساس کرد. حیف بود که هیچ لزومی برای دست نیش زدن بین دندانها و تحمل وجود نداشت. پدر و مادر با او بسیار محبت داشتند و وقتی فهمید که قهرمان بسیار دردناک است ، عذاب را متوقف کرد و آن را برای سوراخ دیگری که مناسب این محیط کسکس خارجی است ، رد و بدل کرد.