سرگرد مأمور را با گردن به گردن گرفت و او را گروه سکسی خارجی در پشت لگد زد

Views: 1150
گروه جنسیت, انجمن نوجوان
جاسوس گروه سکسی خارجی
سرگرد و افسر در دفتر مرکزی بودند ، جایی که آنها تمرینات مربوط به محرومیت شوروی از سربازان از روستا را انجام می دادند. گروه سکسی خارجی اما به جای برنامه ، او به پشت زیردستان خیره شد و دستور مستقیمی برای لباس پوشیدن به او داد. زن اطاعت كرد ، شروع به باز كردن بلوز خود كرد ، در آن لحظه درپوش را برداشته و لبهایش را درون نوك پستان ها كشید ، سپس چرخانید و خم شد ، دامن خود را بالا برد و از پشت به داخل شرتش وارد شد و هر دو دست را با گردنش نگه داشت.