با افکار غیرقانونی ، پرندگان با بازی کردن ، هر دو بدون سکس خارجی عکس شورت باقی مانده بودند

Views: 2237
دوست دختران بازی در فضای باز محافل را انجام دادند ، جایی که طبق قوانین ، تاسها را می چرخند سکس خارجی عکس و تعداد مناسب را برای ایستادن با دست یا پاهای خود بر روی آنها می شمارند ، بدن خود را خم می کنند تا این کار عملی شود. آنها کمی علاقه به بازی را پیچیدند و هر دایره کامل نشد ، یکی از آنها باید دنده را خارج کند. در نتیجه ، آنها خود را بدون شورت پیدا کردند ، که با گلدان های بسته بندی شده در گلدان چسبانده بودند.