اهالی روستای مست سعی در لعنتی دارند ، سکس در فیلمهای خارجی اما حیوان خانگی آنها دائما در راه است

Views: 2113
اهالی روستا در اوایل صبح سیل عظیم شور ، تصمیم به عشق ورزی گرفتند. آن مرد پیشنهاد داد که عمل خود را از طریق تلفن همراه حذف کند ، او سرش را سکس در فیلمهای خارجی گره زد که خروس خود را در دست گرفت. آنها دوربین را زیر پاهای او قرار دادند تا نمای عقب شلیک شود ، اما هیچ کاری انجام نشد ، حیوان خانگی آنها با کنجکاوی صاحبان را تماشا کردند و با دم او به سمت پایین لنز دویدند.