دیک جلوی مادرزاده بیرون رفت و بزاق را نگاه می کند و به سر چسبیده سوپر سکسخارجی نگاه می کند

Views: 2291
داماد به عنوان یک طبیعتگرای هنرمندان نسل بزرگتر کار می کرد ، گاهی اوقات او در خانه کار می کرد و مادر شوهرش مرتباً از او جاسوسی می کرد ، زیرا او به طور اجباری با یک خانواده بیرون زده روی مبل نشسته است. اما امروز ، او چیزی را دید که هیجان خیالات خود سوپر سکسخارجی را برانگیخت ، یک غریبه خروس را مکید در حالی که هیچ کس در خانه نبود و او می خواست گوشت خود را نیز مزه دهد.