گروهی از افراد که لباس دلقک پوشیده اند ، دو سیکس خرجی اسیر را در زیرزمین لعنتی می کنند

Views: 1686
مردم تصمیم گرفتند با راهزن دلقک ها که بانک را سرقت می کردند بازی کنند و دو صندوقدار را گروگان گرفتند ، به زیرزمین آوردند که همه آنها را به طور کامل شوخی کرد. دو عضو گاهی اوقات توانستند هر سه سوراخ را پر کنند. در ابتدا دخترها می ترسیدند ، و بعد از آنکه با یک شور و شوق شروع به پایان یافتند ، همه چیز را در جهان فراموش کردند و غریزه حیوانات سیکس خرجی از ذبح کردن بالاتر از ذهن قرار گرفت.