مردی با واژن زن متولد شد ، موضوعی تکان دهنده و بسیار غیر متعارف برای سینمایی سکسی خارجی نسل بشر.

Views: 1409
اکنون می توانید در نظر بگیرید که همه چیز در زندگی خود را در این زمین دیدید ، غیرقابل باور است ، اما این یک واقعیت است. در ایرلند ، در یک شهر کوچک ، چنین دهقانی ، شاد و شاد زندگی می کند ، اما افسوس با یک نقص. این کالباس نیست که بین پاهای من آویزان باشد ، بلکه یک سوراخ بزرگ است ، چرا که بزرگ است ، زیرا من آن را از مدتها قبل گم کردم ، و خودم را از بی گناهی محروم سینمایی سکسی خارجی کردم. زیرا زندگی بدون حیوان خانگی و رابطه جنسی غیرممکن است ، اما به راحتی نمی توانید یک کارگر سخت را در بدن انسان اغوا کنید ، بنابراین باید با قلم بازی کنید.