با عصبی سیگار می کشد و با تکان دادن خروسش مشکوک به فیلمهای سکسی دختران خارجی نظر می رسد

Views: 2209
حسینی در حین کار ضربه ، یک سیگار را روشن کرد و همه به دلیل نوع بسیار مشکوک بود و برای اوقات فراغت یک ساعت مبلغ زیادی به او پرداخت. بنابراین ، او همیشه فکر می کرد که هر لحظه قلع غیرواقعی می تواند شروع شود. او مکید و دوقلو کرد ، به مرد نگاه کرد ، اما وقتی کار خود را تمام کرد و شروع کرد به پوشاندن شلوار خود فیلمهای سکسی دختران خارجی با کلمات سپاسگزاری ، سرانجام کمی استراحت کرد.