دامن خود را صحنه های سکسی خارجی جلوی معلم بلند کرد و نشان داد که برای آخرین امتحان آماده است

Views: 2029
معاون دست اول دانش آموزان کلاس اول عصر خود را گرفت ، امتحانات را از آنها گرفت ، آخرین باری که تقریباً 12 شب بود و او به موقع می نشیند و چنین ظاهر حیله گری می کند. او اولین سؤال را از او می پرسد و به پاهای لخت زیر دامن نگاه می کند ، طبیعتاً جواب آن صحنه های سکسی خارجی را نمی داند ، اما می داند چگونه جواب او را درست بنظر برسد و دامن خود را به سمت بالا بکشد.