او لباس خواب سکس فامیلی خارجی خود را درآورد و یک خروس بلند را بین باسن یک دوست دختر خوابید

Views: 2206
دوست بسیار محکم نفس می کشید ، برادر به طرز ناخوشایندی خزش کرد و یک ترب کوهی بلند را به داخل پایش کشاند و لباس خواب خود را از او جدا کرد. او جرات بیدار شدن از خواب را سکس فامیلی خارجی نداشت ، او فقط در خواب بلند شد و او روی الاغ خود پایان داد ، شیشه های تقدیر روی تخت ، و او لباس پوشید و رفت تا خنک شود.